متره و برآورد

ﻣﻘﺪﻣﻪ  

ﻋﻠﻢ ﻣﺘﺮه و ﺑﺮآورد ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ارﻛﺎن ﺳﺎﺧﺖ وساز اﺳﺖ ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ دﻳﮕﺮ ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﭘﺮوژه   . ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺣﺪاث و ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ شده ﻣﻲباشد. ﻟﺬا ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺘﺮه و برآورد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ میﻛﻨﺪ و ﺷﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ آن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲاﻧﺪازد . ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﻣﺸﺎوران را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دار د. ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ اﻗﺘﺼﺎدي در اﺟﺮاي ﭘﺮوژها به ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ می اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪي و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت و داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ میکند . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺮه و ﺑﺮآورد ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ و اﻳﻦ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد  .

 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن دو ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ  :

١. ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ (ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ) در ﻃﻮل ﭘﺮوژه ﭼﻘﺪر ﺑﻮده ، ﺗﺎ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ آن ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد

٢. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه در ﺻﻮرت اﺟﺮا ﺷﺪن ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ؟

  ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ رﻳﺰﻣﺘﺮه اﺳﺖ ، رﻳﺰ ﺷﺪن ﺑﺮ روي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ رﻳﺰﻣﺘﺮه ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﺘﻠﺰم دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .

 رﻳﺰﻣﺘﺮه و اﺟﺮا ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﻣﻜمل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎم ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻳﻚ پروژه ، رﻳﺰﻣﺘﺮه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آن ﭘﺮوژه اﺳﺖ  . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺰﻣﺘﺮه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ ، اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺮاﻳﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺘﻨﻲ ﻫﺎي ، ﻓﻠﺰي ،ﺳﻨﺘﻲ و   ... را ﺑﺪﺳﺖ آورد و از آن ﻫﺎ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﺮد .

ر ﻳﺰﻣﺘﺮه ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﻛﻤﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺮوژه ﻣﻲﻛﻨﺪ  ، ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﺻﻮل رﻳﺰﻣﺘﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  ، اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻫﺎي آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻳﺰﻣﺘﺮه ﺷﻮﻧﺪ  ، ﻗﺮارﮔﻴﺮي آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺟﺎ و ﻣﻜﺎن ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ و اﻧﺪازه آن ﻫﺎي در اﺟﺮا ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻛﺎر را ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  . و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ رﻳﺰﻣﺘﺮه دﻗﻴﻖ  ﺗﻴﺮآﻫﻦ ورق ، ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ، ﻫﺎي  ﻧﺒﺸﻲ ﻫﺎ و ... در اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي  ، ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﻲﻛﻨﺪ  .

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻘﺎ دﻳﺮ، اﺣﺠﺎم ، اﺑﻌﺎد ، اﻧﺪازه ﻫﺎ و در ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻳﺰﻣﺘﺮه ﻛﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ از اﺗﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ و زﻣﺎن در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.            

از اﻳﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ وﻳﮋه در ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآزﻣﻮده و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ، داﻧﺸﮕﺎه ، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و دﻛﺘﺮا در ﺷﻮد ﻫﺎي ﻛﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ   .